Koulutusalat

Koulutusalakohtainen työnjako

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

projektipäällikkö Hannu Kotila p. 050 430 6661
projektikoordinaattori Pirjo Aura p. 050 404 0062
asiantuntijat Anu Moisio, Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Alisa Pettersson

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Haaga-Helia AOKK koordinoi hanketta, vastaa hankkeen hallinnoinnista ja viestinnän kokonaiskoordinaatiosta.

Haaga-Helia vastaa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon sekä luonnontieteiden koulutusalojen opinnollistamisen ratkaisuista. Yhteyshenkilöinä ovat Anu Moisio ja Kimmo Mäki. Osana hanketta kehitetään myös työkaluja Master-ohjelmien opintojaksojen ja opinnäytetyön opinnollistamiseen.

Valtakunnallisissa seminaareissa kehitetään yhteisiä opinnollistamisen käytäntöjä. 

Haaga-Heliassa Osaamo-osahankkeessa luodaan haagahelialaista tapaa ja työkaluja opinnollistamisen arkityöhön sekä järjestetään yhteisiä opinnollistamisen työpajoja. Yhteyshenkilöinä Osaamo-osahankkeessa ovat Virve Jalonen (digitalous), Marjaana Mäkelä (marata) ja Alisa Pettersson (liiketalous).

Haaga-Helia AOKK koordinoi hanketta, vastaa hankkeen hallinnoinnista ja viestinnän kokonaiskoordinaatiosta.

   

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

asiantuntija, projektivastaava Irma Kunnari 0408307431
asiantuntija Leena Nikander 040 587 7028
asiantuntija Keijo Hakala 050 574 5110
projektiassistentti Elina Rantala 050 598 5999

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMK koordinoi verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti tekniikan ja liikenteen alalla. Insinöörikoulutusten opinnollistamisen ratkaisuja kehitetään alan toimijoiden kokoontumisissa sekä jakamalla hyviä käytänteitä sosiaalisessa mediassa. Liity Facebook ryhmäämme. Tai seuraa blogiamme: https://blogit.hamk.fi/innostusta-insinooriopintoihin

Verkostoyhteistyön tavoitteena on edistää insinöörityön opinnollistamista eri ammattikorkeakouluissa sekä etsiä ratkaisuja opinnollistamiseen haasteisiin opiskelijan, työnantajien sekä ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Kehittämistyössä keskitytään tekniikan ja liikenteen alan erityispiirteisiin. Lisätietoja projektipäällikkö yliopettaja Irma Kunnari.

HAMKin tekniikan ja liikenteen piloteissa kehitetään kolmen eri tekniikan alan toimintamalleja.

Konetekniikassa systematisoidaan opinnollistamisen prosesseja ja tehdään niitä näkyväksi. Yritysten ja opiskelijoiden tarpeista lähtien räätälöidään erilaisia oppimis- ja kehittämispolkuja. Tavoitteena on innostaa oppimiseen ja avata uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Ratkaisuissa otetaan huomioon myös kansainvälisten opiskelijoiden erityiskysymyksiä. Yhteyshenkilöinä toimivat ohjaajat Salla Niittymäki ja Adeyinka Abass sekä koulutuspäällikkö Jussi Horelli.      

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan pilotin tavoitteena on lisätä opinnollistamista yritysyhteistyöprojektien kautta. Tavoitteena on myös avata opinnollistamisen mahdollisuuksia opiskelijoille entistä kattavammin. Opinnollistamisen käytännön toimintaa selkiytetään ja sujuvoitetaan sekä opetussuunnitelmien osaamiskuvauksia selkiytetään. Yhteistyöyrityksenä on Japira Oy ja yhteyshenkilöinä toimivat koulutuspäällikkö Jari Komsi, opinto-ohjaaja Niina Kovanen ja yliopettaja Tuomas Eerola.

Sähkö- ja automaatiotekniikan pilotissa luodaan opinnollistamisen malleja sähkö- ja automaatioinsinöörin koulutukseen. Osaamisperustainen ja modulaarinen opetussuunnitelma toimii opinnollistamisen perustana ja sen käyttöä kehitetään entistä joustavammaksi. Samalla vahvistetaan opiskelijalähtöisiä oppimispolkuja, jotka sisältävät mielekkäitä, yksilöityjä insinööriopintoja sekä yrityksen lähtökohtiin perustuvia työelämän kehittämistehtäviä. Pilottiin osallistuva yhteistyöyritys on Noatek Oy, yhteyshenkilöinä toimivat ohjaaja Susan Heikkilä, koulutuspäällikkö Antti Aimo ja yliopettaja Leena Nikander. 

   

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

projektivastaava Annu Niskanen p. 040 5322 756
asiantuntija Aino Lepänjuuri p. 040 5322 976
projektisihteeri Tuire Mäki p. 040 8312 935

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@jamk.fi

JAMK vastaa kulttuurialan ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työn opinnollistamisen ratkaisuista. 

Pilotti 1. ICT-ala
Pilotissa kehitetään työn opinnollistamisen ratkaisuja IT-alan opintojen eri vaiheisiin. Yhteistyöyrityksenä on Digia Oy.

Lisäksi JAMK ICT kehittää digitaalisia ratkaisuja työn opinnollistamisen tarpeisiin. Ratkaisut ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä.
Yhteyshenkilöinä ovat Jouni Huotari ja Niko Kiviaho.

Pilotti 2. Marata-ala
Pilotissa kehitetään työkaluja ja käytänteitä työn opinnollistamisen tarpeisiin opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen näkökulmasta.
Yhteistyöyrityksenä on Sodexo Oy.

Lisäksi työn opinnollistamisen kysymykset ja ratkaisut ovat esillä JAMKin eri alojen työpajatyöskentelyssä sekä valtakunnallisissa marata- ja kulttuurialojen verkostoissa.

   

TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

projektipäällikkö Tuula-Maria Rintala p. 050 311 9703
asiantuntija Harri Kukkonen p. 040 801 2592
projektisihteeri Heidi Lehtonen p. 040 837 5542

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@tamk.fi

TAMK vastaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja työn opinnollistamisen ratkaisuista.

Pilotti 1. Opinnollistaminen ensihoitajakoulutuksessa. Pilotissa etsitään ratkaisuja opinnollistamiseen tarkastelemalla ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaa yhdessä työelämän neuvottelukunnan kanssa. Pilotista vastaa lehtori Mervi Juntunen.

Pilotti 2. Opinnollistaminen monimuotokoulutuksessa. Pilotissa etsitään sekä teoriaopintojen että ohjatun harjoittelun opinnollistamisen ratkaisuja monimuotokoulutuksessa aiemman tutkinnon omaavien kohdalla. Pilotista vastaa lehtori Heimo Outinen.

Pilotti 3. Teoriaopintojen ja opinnäytetyön opinnollistaminen muuntokoulutuksessa. Pilotissa etsitään ratkaisuja teoriaopintojen ja opinnäytetyön opinnollistamiseen muuntokoulutuksessa. Pilotista vastaa lehtori Tuula-Maria Rintala.

   

Oamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

hankevastaava Päivi Haapakoski, p. 040 141 5163
asiantuntija Erja Kotimäki, p. 050 5884871
asiantuntija Aila Paaso, p. 050 018 0361

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@oamk.fi

Oamk vastaa hankkeessa työn opinnollistamisen vertaisarvioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Vertaisarviointiprosessin aikana osatoteuttajat saavat rakentavaa palautetta toisen osatoteuttajan toimijoilta työn opinnollistamisen malleista, hyvistä käytänteistä ja kehittämiskohteista. Tavoitteena on tuottaa arviointitietoa opintojen aikaisen työn opinnollistamisen mallien toimivuudesta. 

Oamkin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat osallistuvat hankkeessa työn opinnollistamisen pilotointiin ja vertaisarviointiin.

​​ Hankkeen muut osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektikoordinaattori Heta Vilén
ohjausasiantuntija Hannele Lappalainen 

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Työn opinnollistamisen muotojen mallintaminen, pilotointi ja ohjeistus Xamkissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun alumnien ja puitesopimuskumppanien valmentaminen työssä tapahtuvan opinnollistamisen työpaikkaohjaajiksi.

Pilottina toimii tammikuussa 2016 alkanut johdon assistenttikoulutus.

   

Lahden ammattikorkeakoulu 
projektipäällikkö Helena Sillanpää puh. 050 5265929 
Riitta Airola puh. 044 7080460
projektisihteeri Pirjo Tuusniemi puh. 044 7080309

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@lamk.fi

Työn opinnollistamiseen tukeutuvan koulutusmallin pilotoiminen. Mallin tarkoituksena on vahvistaa väylää ammatillisen toisen asteen koulutuksesta korkeakouluasteelle huomioiden yleiset ja koulutusalakohtaiset tarpeet korkeakouluopinnoissa. Keskeisenä toimintana mallissa on työn opinnollistaminen, siihen perustuva osaamisen arviointi sekä opiskelijan työn ja opintojen integrointi. Toimintamalli mahdollistaa opintojen ketteröittämisen, opintoaikojen lyhenemisen, jonka seurauksena opiskelukustannukset pienenevät sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla ja opiskelijoiden motiivi pysyy korkealla, kun opinnot keskittyvät aitoon työhön.

Koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

   

Metropolia ammattikorkeakoulu 
lehtori Mai Salmenkangas

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun osahanke keskittyy vapaaehtoistoiminnan opinnollistamiseen. Tarkoituksena on kehittää ja juurruttaa Metropolian eri ammattialoille toimintamallia vapaaehtoistoiminnasta oppimiseksi (samantyyppisestä mallista käytetään myös ilmaisuja palveluoppiminen ja Service Learning). Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mallia kehitetään yhdessä vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden, opiskelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminta:

 • sosiaalialan opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan harjoittelujakson (5op) kehittäminen ja levittäminen muille Metropolian opiskelijoille
 • vapaaehtoistoiminnasta oppimisen toimintamallin yhteiskehittely mm. seuraavien kumppaneiden kanssa
  • Kansalaisareena/ pääkaupunkiseudun Valikko-verkosto
  • OK-opintokeskus
  • Suomen Punainen Risti
  • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
  • Suomen Partiolaiset
  • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta
 • kansainvälisen benchmarking-prosessin toteuttaminen laajemman toiminnallisen kehyksen hahmottamiseksi vapaaehtoistoiminnasta kertyvästä osaamisesta
 • vapaaehtoistoiminnan opinnollistamiseen liittyvien arviointimenetelmien kehittäminen.

Konkreettisina tuloksina odotetaan seuraavia toimintamalleja

 • mentorointimalli vapaaehtoistoiminnan harjoitteluun
 • toimintamalli opiskelijoiden kanssa toteutettaviin itsearvioinnin yhteiskehittämispajoihin
 • ammattikorkeakouluun soveltuva lomake vapaaehtoistoiminnasta oppimisen itsearviointiin.
   

Centria-ammattikorkeakoulu

Mika Kumara, yliopettaja konetekniikka
Helena Åkerlund, projektipäällikkö, liiketalous

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@centria.fi
 

Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään opinnollistamisen käytäntöjä konetekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla. Konetekniikan alalla luodaan uusi tapa tuottaa konetekniikan opintoja työelämässä.

Liiketalouden koulutusalalla ohjataan työelämään kadonneita opiskelijoita vaihtoehtoiselle opintopolulle ja valmistumaan.

   

Lapin ammattikorkeakoulu

Yliopettaja Lahja Karjalainen
opetuksen kehittämisen koordinaattori
Helena Kangastie

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Osahankkeen tavoitteena on edistää osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisen toimeenpanoa kehittämällä uusia tapoja hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.

 • Tunnistamme ja kehittämme uusia toimintamalleja toteuttamalla neljä työn opinnollistamisen pilottia kumppaniemme kanssa.
 • Otetaan työn opinnollistaminen vaihtoehtoiseksi opiskelumuodoksi.
 • Kehitetään joustavia opintoprosesseja työn opinnollistamiseen ottamalla käyttöön hyvin kuvatut prosessit, ja tehostettu uraohjaus.
 • Kehitetään uusia työtä ja opiskelua integroivia työharjoitteluratkaisuja.
 • Kehitetään opetushenkilöstön osaamista opinnollistamisesta

1. Hyvinvointialan työn opinnollistamisen pilotti/hoitotyö "Rattaat pyörimään- vauhtia opnä laatimiseen "Tavoitteena edistää valmistumista kehittämällä mahdollisuuksia tehdä päiväkirjamainen opinnäytetyö. Vastuuhenkilö yliopettaja Raija Seppänen

2. Kaupan ja kulttuurin työn opinnollistamisen pilotti/liiketalous "Tilipussi", Palkanlaskenta ja henkilöstöjohtaminen 15 op. Tavoitteena vauhdittaa valmistumista ja edistää työelämän tietoutta työn opinnolistamisesta.
Vastuuhenkilöt Lahja Karjalainen ja Kirsti Ketola

3. Matkailualan työn opinnollistamisen pilotti "Rytinällä restonomiksi"
Tavoitteena on keskeyttämisten vähentäminen ja tutkintojen saanto. Vastuuhenkilö Tuija Syväjärvi

4. Teollisuuden ja luonnonvarojen pilotti "Maaseudun erilaiset polut".  Tavoitteena agrologikoulutukselle uusi toteuttamismalli, monimuoto, jossa työn opinnollistaminen on yhtenä vaihtoehtoisena tapana. Vastuuhenkilö Veikko Maijala

 5. Hyvinvointialan työn opinnollistamisen pilotti, sosiaaliala "Sujuvasti sosionomiksi" Työn opinnollistamisen pilotti varhaiskasvatuksesta 4 op esitestaus  ja syksy 2016 laajempi kokonaisuus (varhais- ja erityiskasvatus) lastentarhaopettaja-suuntautuneisuus. Vastuuhenkilö Sari Leppälä

6. Teollisuuden ja luonnonvarojen pilotti/rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ”Osaajaksi työmaalle” suorittaminen". Tavoitteena tarjota vaihtoehtoja projektioppimisen rinnalle. Vastuuhenkilö Janne Poikajärvi

   

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
lehtori Mirva Siltakorpi

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Osahankkeen tavoitteena on luoda SeAMKilainen tapa opinnollistamiseen. Opinnollistamista lähdetään kehittämään pilottien kautta seuraavissa koulutuksissa:
•                          agrologi
•                          fysioterapia
•                          geronomi
•                          insinööri
•                          kultturituottaja
•                          restonomi
•                          sairaanhoitaja
•                          sosionomi
•                          tradenomi

   

Saimaan ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö, lehtori Kristiina Helminen
puh. 0400 744 393

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@saimia.fi

Saimaan ammattikorkeakoulun osahankkeessa

 • Tehdään yhteistyötä työelämän kanssa työn opinnollistamisen mahdollisuuksien kehittämisen näkökulmasta. Yhteistyöorganisaatiot ovat monipuolisesti sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijoita. Osahankkeeseemme kuuluu työnantajakysely, jossa selvitetään eri toimijoiden tarpeita esim. harjoittelun kehittämiseen työn opinnollistamisen kautta.
 • Hankkeeseen kuulumme sosiaali- ja terveysalan osalta, mutta myös muut alat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan opinnollistamisen kehittämiseen.
 • Osaamisen tunnistamisen ja työn opinnollistamisen tapoja pilotoidaan eri sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden, opettajien ja työnantajien kanssa yhteistyössä. Näistä kokemuksista kerätään tietoa, jolla voidaan kehittää opintopolkuohjausta ja luoda malleja, joilla opinnollistaminen voidaan toteuttaa osana ammattikorkeakouluopintoja.
 • Tavoitteena on myös opetussuunnitelmatyön käytänteiden vahvistaminen niin, että työn kautta oppiminen mahdollistaa vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen ja edesauttaa nopeammin ammattiin valmistumista.
 • Tuloksista raportoidaan eri julkaisufoorumeilla
   

Laurea-ammattikorkeakoulu 
projektipäällikkö Katri Korelin p. 09 8868 7943
asiantuntija Pauliina Nurkka p. 09 8868 7885
asiantuntija Johanna Lahti p. 09 8868 7911

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@laurea.fi

Työn opinnollistaminen – TOPI

TOPI prosessin valmennus Laurean opetus- ja ohjaushenkilöstölle, somemarkkinointi ja mahdollistaminen opiskelijoille sekä yhteiskehittäminen alan työelämäkumppanien kanssa työnantajille suunnatun työn opinnollistamisen videon valmistaminen ja markkinointi

   

Turun ammattikorkeakoulu 
Riikka Teuri puh. 040 3550 423
Anu Puodinketo-Wahlsten

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Terveysalan harjoittelun oppimisympäristöjen toiminnan kartoittaminen ja niiden hyvien käytänteiden tunnistaminen, joilla voidaan kehittää terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa, ammatillista kasvua ja näyttöön perustuvan osaamisen kehittymistä harjoittelun oppimisympäristöissä.

Kehitetään työkalu oppimisympäristöjen arviointiin ja kehittämiseen, jotta harjoittelu tukisi kaikissa opiskeluvaiheissa ja kaikissa tarjolla olevissa oppimisympäristöissä opiskelijan ammatillista kasvua ja mahdollistaisi osaltaan koulutukselle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamisen.

Harjoitteluympäristöissä toimivien ohjaajien ohjausosaamisen kehittäminen opiskelijan ammatillisen kasvun ja näyttöön perustuvan osaamisen kehittymisessä.

​​


Yhteistyökumppanit