Kristiina Helmisen väitöskirja

Asianmukainen osaamisen arviointi sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun lopussa vaatii opettajan ja ohjaajan tiivistä yhteistyötä

Terveystieteiden maisteri Kristiina Helmisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Nursing students’ final assessment in clinical practice. Perceptions of teacher, students and mentors (Sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarviointi. Opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien näkemyksiä) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 3.2.2017. Vastaväittäjänä toimi Dosentti Leena Salminen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Kerttu Tossavainen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että sairaanhoitajaopiskelijoilla on toisinaan vaikeuksia osoittaa osaamistaan erilaisissa harjoitteluympäristöissä. Käsitykset siitä, mikä on oikeanlaista toimintaa, voivat vaihdella. Ohjaajilla on riittävästi yhteistä aikaa opiskelijan kanssa osaamisen arvioimiseksi, mutta sekä opiskelijat että ohjaajat kokivat myös opettajan tuen tarpeelliseksi. Erityisesti arviointilomakkeet ja arviointikriteerit koettiin epäselviksi.

Tutkimuksen mukaan arvioinnilla on tärkeä merkitys sille, mitä sairaanhoitajaopiskelija oppii, sillä opiskelijat suuntaavat oppimistaan ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana asioihin, jotka tullaan arvioimaan harjoittelun loppuarvioinnissa. Opiskelijoiden itsearviointivalmiuksia pidettiin useimmiten hyvinä ja opiskelijat kokivat olevansa tasavertaisia loppuarviointikeskustelutilanteessa. Ohjaajien läheinen suhde opiskelijaan voi vaikuttaa opiskelijan saamaan palautteeseen, eikä opiskelija aina saa rehellistä palautetta toiminnastaan harjoittelun aikana.

Kristiina Helminen toimii Saimiassa lehtorina ja Verkkovirta-hankkeen Saimian osatoteutuksen projektipäällikkönä.


Yhteistyökumppanit