Mentorit vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisen tueksi

Verkkovirta-hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulun osahanke on kehittänyt vapaaehtoistoiminnan opinnollistamista tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kokemusten perusteella hyvin itsenäisesti suoritettavan Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun yhteyteen tarvittaisiin keskustelukumppani omien kokemusten peilaamista varten. Palautteen inspiroimana opintojaksolle onkin järjestetty opiskelijoiden keskinäistä vertaistukea ja suunniteltu mentorointia. Verkkovirran viimeisen lukukauden aikana Metropoliassa pilotoidaan kahta erilaista opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan mentorointimallia.

Rakenteet Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (5op) toteuttamiseksi monialaisesti kaikilla Metropolian opiskelualoilla alkavat olla valmiit. Kolme kertaa vuodessa opiskelijat voivat ilmoittautua suorittamaan opintojaksoa, joka sisältää orientaatioluennon, itsenäisen materiaaliin tutustumisen, orientaatiotehtävän, sopivan organisaation etsimisen, harjoittelun suorittamisen ja lopulta itsearvioinnin. Käytännössä harjoittelu suoritetaan epätyypillisinä aikoina eli iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla, riippuen opiskelijan ja organisaation tarpeista.

Muista opiskelijoista peilauspintaa

Jotkut opiskelijat ovat tehneet jo pitkään vapaaehtoistoimintaa, joten heitä Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu kannustaa syventämään ymmärrystään paneutumalla kirjallisuuteen ja pohtimaan oppimansa suhdetta omaan opiskelualaansa. Toisille sopivan vapaaehtoistoiminnan organisaation löytäminen on haaste. Mikään oppilaitoksen suosittelemista kumppaneista ei ehkä kiinnosta eikä omia kontakteja ole. Muiden opiskelijoiden kokemuksista kuuleminen voisi auttaa hahmottamaan olemassa olevia mahdollisuuksia ja löytämään itselle sopivan paikan.

Verkkovirran aikana vertaistukea on ryhdytty hyödyntämään Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun aloittavan orientaatioluennon yhteydessä. Silloin opiskelijat jaetaan kiinnostuksenkohteidensa mukaisiin, temaattisiin keskusteluryhmiin. Ideoitaan ja suunnitelmiaan ovat jakaneet pienryhmissä esimerkiksi lasten, päihdekuntoutujien, maahanmuuttajien tai vanhusten parissa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet opiskelijat. Heitä on myös kannustettu miettimään joustavaa, epämuodollista yhteydenpitotapaa, mikäli he haluavat jatkaa kokemustensa jakamista myös harjoittelun aikana.

Erityisen merkityksellinen rooli vertaistuella voisi olla oman oppimisen syventämisessä. Koska Metropoliassa Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu toteutetaan hyvin itsenäisesti ja oppilaitokselta saatava ohjaus on rajallista, opiskelijat saattavat ajoittain kokea olevansa hieman yksin. Arkisiin haasteisiin ohjausta tarjoaa toki vapaaehtoistoiminnan organisaatio. Mentorina toimiva opiskelija voisi kuitenkin tarjota oman kokemuksensa pohjalta arvokkaan lisätuen vapaaehtoistoiminnasta opitun kiireettömään reflektointiin ja jäsentämiseen. Käytännössä keskustelun tarvetta on herännyt esimerkiksi siitä, miten rakentaa luottamusta, toimia eettisesti tai rajata vapaaehtoisen roolia haasteellisissa vapaaehtoistoiminnan tilanteissa opiskelijan lähtökohdista käsin.

Testattavana kaksi mentorointimallia

Verkkovirta-hankkeen loppumetreillä epämuodollisen vertaistuen rinnalla kokeillaan myös kevyttä ja joustavaa mentoroinnin mallia. Siinä Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun orientaatioluennolle kutsutaan harjoittelussaan pidemmälle ehtineitä opiskelijoita. Heidän roolinaan on temaattisissa keskusteluryhmissä osallistua harjoittelupaikkoihin liittyvään ideointiin, kertoa omista kokemuksistaan ja vastata esiin nouseviin kysymyksiin. Tässä yhteydessä mentoreina toimivat opiskelijat voivat kirjata tilaisuuteen osallistumisen osaksi harjoitteluaan (3h/ opiskelija).

Askeleen pidemmälle mentoroinnissa päästään etsimällä syvällisemmästäkin kokemusten jakamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta opitun reflektoinnista kiinnostuneita opiskelijoita. Tässä laajemmassa mentorointimallissa pienryhmä voi järjestää neljä tapaamista, joissa käsitellään joko kasvotusten tai virtuaaliympäristössä yhdessä sovittuja teemoja. Myös nämä keskustelut toteutuvat osana vapaaehtoistoiminnan harjoittelua (15h/ opiskelija) ja niitä dokumentoidaan oppimispäiväkirjassa. Yksi opiskelijoista ottaa päävastuun prosessin suunnittelusta toimimalla mentorina (lisäksi 5h valmisteluun).

Vertaistuen järjestäminen ja mentoroinnin mallintaminen vapaaehtoistoiminnan harjoittelun yhteyteen on perusteltua, sillä monessa opiskelijassa harjoittelu herättää paljon intohimoja ja muita tunteita. Niiden luottamuksellinen käsittely muiden opiskelijoiden kanssa voi auttaa vahvistamaan vapaaehtoistoiminnasta oppimista. Opiskelijoiden joukosta löytyy myös sellaisia vapaaehtoistoiminnan konkareita, joilla voi hyvinkin olla parempi ymmärrys vapaaehtoistoiminnan kentästä kuin monella ammattikorkeakoulun lehtorilla. Näille konkareille mentorina toimiminen voi puolestaan tarjota arvokkaita oivalluksia esimerkiksi vapaaehtoisten ohjaamisesta.

Teksti: Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Mai Salmenkangas

Lisätietoja: Metropolian Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu


Yhteistyökumppanit