Näyttöpäivä-pilotti AHOT-prosessissa - malli työn opinnollistamisen kautta syntyvän osaamisen näyttöön

Laurean Leppävaaran yksikössä alkuvuodesta toteutettu näyttöpäivä-pilotti suunnattiin tammikuussa 2017 aloittaneille monimuotoryhmille. Pilotti koski erityisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT). Pilotissa tarjottiin mahdollisuutta erityisesti ensimmäisen lukukauden opintojaksoissa tavoiteltavan osaamisen näyttämiseen. Opintojaksojen teemat olivat projektinhallinta ja viestintä, asiakkuus- ja projektiosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöiset palvelut. Laureassa osaamisen näyttö kohdistuu kokonaiseen opintojaksoon tai moduuliin ja niiden tavoitteisiin.

Uudet opiskelijat saivat tietoa AHOT-mahdollisuudesta heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Prosessi eteni seuraavasti:

 • Opintojaksokohtainen osaamisanalyysi dl 13.1.
 • Ohjeistus näyttöpäivään dl 16.1.
 • Kirjallinen näyttö dl 23.1.
 • Suullisen näytön ohjeistus 24.1.
 • Näyttöpäivä 28.1.

Opintojaksokohtainen osaamisanalyysi (kirjallinen)

Osaamisanalyysi oli 1-2 sivuinen word-dokumentti, jossa opiskelija pohti työtehtävissä saamiaan kompetensseja ja vertasi niitä opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tuli kuvata ja perustella esimerkein näkemyksensä kompetenssien saavuttamisesta, mutta myös sen, mitä oli kenties jäänyt saavuttamatta työtehtävien kautta. Jos kaikkia osaamistavoitteita ei ollut saavutettu työtehtävien kautta, tuli niiden saavuttaminen näyttää toteen muuna osana analyysiä. Osaamisanalyysit arvioitiin asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty osaamisanalyysi tarkoitti seuraavaan vaiheeseen pääsyä. Näytöstä annettiin ohjeistus sähköpostitse ja samalla sovittiin varsinainen näyttöaika.

Näyttö: esimerkkinä opintojakso Projektinhallinta ja viestintä

Kirjallinen näyttö: Laadi ytimekäs projektisuunnitelma vapaavalintaisesta aiheesta. Projektisuunnitelma tulee kirjoittaa Laurean standardien mukaiseen raporttipohjaan.

Projektisuunnitelman arvioinnin (0-5) kohteita ovat:

 • projektisuunnitelma täyttää projektisuunnitelmalle asetetut vaatimukset
 • projektisuunnitelman selkeys
 • raporttipohjan käyttö
 • Office-ohjelman monipuolinen hyödyntäminen
 • tiedonhankinta projektin osana

Suullinen näyttö:

 1. Esitys: valmistele 10 min jämäkkä esitys, jossa esittelet kuvitteelliselle johtoryhmälle joko projektisuunnitelman tai projektin tulokset.
 2. Keskustelu: keskustelun tarkoituksena on opiskelijan osaamisen arviointi kaikkien osaamistavoitteiden osalta. Keskustelun päätteeksi pidetään lyhyt arviointikeskustelu opiskelijan kanssa.

Lopuksi

Näyttöpäivän tavoitteena oli tehdä näytöstä opiskelijalle myönteinen oppimiskokemus sekä nopeuttaa opintoja niiden opiskelijoiden osalta, joilla osaamista jo oli. Hyväksytyn näytön suoritettuaan opiskelija sai etuoikeuden välitarjottimen opintoihin ilmoittautumiseen.

Yllä esitetyn näytön ohjeistusta on syytä kehittää niin, että jo mahdolliset toteutetut projektisuunnitelmat hyväksytään näytöksi sen sijaan, että opiskelijaa työllistetään kirjoittamaan uusi suunnitelma kuvitteellisesta projektista. Arviointikriteeristöäkin voinee täsmentää. Opettajan näkökulmasta erillinen näyttöprosessi vapautti resursseja, koska opintojaksoilla oli ne opiskelijat, jotka siellä kuuluivatkin olla.

Kokemus oli kaikille osapuolille myönteinen, joten prosessia tullaan kehittämään edelleen siten, että siitä tulee toistuva käytänne. Tavoitteena on järjestää 2 näyttöpäivää lukukaudessa ja levittää näyttöpäiväkäytännettä Laurean muihin yksiköihin. Työn opinnollistamisen eli TOPIn näytöt tullaan myös jatkossa järjestämään näyttöpäivänä.

Kirjoittaja Katri Korelin, kehittämispäällikkö Laureasta
julkaisupäivä 16.5.2017


Yhteistyökumppanit