Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö Haaga-Heliassa

Työelämään siirtyneiden opiskelijoiden on usein ajanpuutteen ja kuormittavien työtehtävien vuoksi haastavaa tehdä opinnäytetyötä. Edellä mainittuja ongelmia on Haaga-Heliassa ratkaistu menestyksekkäästi päiväkirjamuotoisella opinnäytetyöllä, jossa opiskelija keskittyy omien työtehtäviensä analyysiin ja omaan ammatilliseen kehittymiseensä.

Tavoitteena päiväkirjatyyppisessä opinnäytetyössä on pilkkoa työ pieniin, viikon kokoisiin paloihin, jotka on suunniteltu täysipäiväinen työnteko huomioiden. Työ siis valmistuu viikko kerrallaan, joka viikko on palautus josta opiskelija saa palautetta ohjaajaltaan seuraavan viikon aikana. Jo tehtyyn osaan ei palata, vaan palaute huomioidaan seuraavan viikon raporttiosassa. Joka viikko opiskelija pohtii omia työtehtäviään ja hakee niihin liittyviä ohjeita ja malleja kirjallisuudesta. Kirjallisuutta hyödynnetään laajasti, eli kirjallisuudeksi hyväksytään blogeja, mutta pitää osata käyttää myös alan kirjallisuutta ja tutkimusraportteja. Parhaimmillaan opiskelijan palautukset ja ohjaajan kommentit, sekä toisaalta jatkuva kirjallisuuteen tutustuminen muodostavat jatkuvan vuoropuhelun, jonka avulla opiskelija löytää sekä työlleen että ammatilliselle kasvulleen uusia näkökulmia.

Edellytyksenä päiväkirjatyyppisen työn toteuttamiselle on ollut että opiskelija on oman koulutusohjelmansa alan töissä. Päiväkirjatyyppisen työn minimipituus on 12 viikkoa, josta raportointikausi on minimissään 10 viikkoa ja oleellista on että työpäiviä raportointikaudella kertyy vähintään 40 (jos opiskelija on esim. vain kahtena päivänä viikossa töissä, niin raportointikauden pituudeksi tulee 20 viikkoa). Työn alussa on yksi viikko lähtötilanteen analysointiin ja lopussa yksi viikko on varattu reflektointiin.

Päiväkirjatyyppisiä opinnäytetöitä on Haaga-Helian tietotekniikan koulutusohjelmissa tehty jo vuodesta 2014 asti, ja tähän mennessä töitä on valmistunut runsas sata. Vähitellen päiväkirjatyyppisiä opinnäytetöitä on alettu tehdä myös muissa koulutusohjelmissa. Päiväkirjaopinnäytetyö hyvä esimerkki ammattilaisen päivätyön mielekkäästä opinnollistamisesta ja se on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi sellaisille opiskelijoille, jotka tavoittelevat työstään edes kohtuullista arvosanaa, mutta eivät työkiireidensä vuoksi pysty tekemään laajaa, päivätyöstä täysin irrallista projektia. Lisäksi opiskelijat ovat kokeneet työn erittäin hyödylliseksi oman ammatillisen kasvun näkökulmasta.

Kirjoittaja on Haaga-Helian lehtori Altti Lagstedt


Yhteistyökumppanit