Seinäjoella OPS –työpajasta vauhtia opinnollistamisprosessiin

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työn opinnollistamista on pilotoitu monilla eri tavoilla aktiivisesti koko hankkeen ajan. SeAMK:ssa on toiminut toiminnallinen ryhmä, joka on koostunut eri yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien opettajista. Toiminnallinen ryhmä on tehnyt yhteistä mallia opinnollistamiseen huomioiden eri tutkinto-ohjelmien erityiskysymykset. Toiminnan taustalla on ollut SeAMK:n yhteinen ajatus ja tavoite osaamisen tunnustamisesta. SeAMK:ssa tehdään yhteistä SeAMK- -tasoita ohjeistusta, jossa ohjeet ja lomakkeet tulevat olemaan sähköisessä muodossa. Tavoitteena on siis tehdä ”seamkilainen” malli työn opinnollistamisesta. Hankkeen aikana on kerätty ja saatu hyviä opinnollistamisen käytäntöjä ja malleja. Opiskelijalähtöisen työn opinnollistamisen prosessimallin yhdeksi tärkeäksi työkaluksi on tullut ns. OPS –työpaja. Opetussuunnitelmatyöpaja (OPS –työpaja) tarkoittaa opiskelijan tutustumista opetussuunnitelman sisältämiin osaamistavoitteisiin.

 

OPS –työpajaa on pilotoitu hankkeen aikana monimuoto-opetuksen sosionomiryhmille.  Opintojen alussa on toteutettu info opiskeluun liittyvistä asioista, myös työn opinnollistamisen mahdollisuudesta. Tässä tilanteessa on kerrottu OPS –työpajasta, jonka tavoitteena on peilata työssä kertyvää osaamista opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Työpajaan ovat osallistuneet opinnollistamisesta kiinnostuneet opiskelijat, joilla on ollut työpaikka tai joilla on ollut mahdollisuus työllistyä sosiaalialan työtehtäviin opintojensa aikana. Työpajassa ohjaajina on ollut kaksi opettajaa. Työpajaan osallistuneet opiskelijat on jaettu pienryhmiin, joissa opiskelijat ovat tutustuneet opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Opiskelijat ovat peilanneet osaamistavoitteita oman työnsä sisältöihin, työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin. Mielestämme peilaamisen voidaan katsoa olevan opiskelijan oppimispolun reflektion ensimmäisiä askeleita. Reflektiossa kokemuksia ja oppimista jäsennellään, pohditaan ja aukikirjoitetaan. OPSin ja työn sisältöjen reflektointi mahdollistaa työn tarkastelun pintaa syvemmältä ja osaamisperustaisesti (vrt. osaamisperustainen CV).

 

OPS –työpajan jälkeen opiskelijalle syntyy oma oivallus siitä, opinnollistaako, vaiko eikö? Tämä on tärkeä oivallus, joka käynnistää opiskelijan kohdalla varsinaisen opinnollistamisprosessin. Jäljelle jää muodollisten hakulomakkeiden täyttäminen, opinnollistamispäätöksen saaminen, teoriaan tutustuminen, työn tekeminen ja osaamisen näyttäminen. 

 

OPS –työpaja on käyttökelpoinen työkalu ja voimme suositella sitä työn opinnollistamisprosessin aloittamiseen. OPS –työpaja toimii opiskelijalle myös laajempana reflektointityökaluna sen pohtimiseen ja esiintuomiseen, millaista osaamista tutkinto-ohjelmassa opiskelu opiskelijalle tuottaa. Työn opinnollistamisessa eri tavoin hankittu osaaminen tehdään näkyväksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat näin ollen opiskelijan ja työelämän yhteinen etu. Opiskelun työelämälähtöisyys toteutuu näin hyvällä ja uudella tavalla. Me SeAMK:ssa haluamme olla tässä kehityksessä vahvasti mukana.

 

Kirjoittajat: SeAmkin lehtori, projektipäällikkö Mirva Siltakorpi ja lehtori Asta Niinimäki


Yhteistyökumppanit