Tampereella ei vielä himmailla Verkkovirta-hankkeessa

Aluksi sosionomikoulutuksen lehtorit Raija Yliniemi ja Minna Putous kertovat kokemuksistaan opinnollistamisesta.

Tulimme mukaan Verkkovirta-hankkeeseen sen viimeisenä vuonna keväällä 2017.  Vaikka osallistuimme hankkeeseen vasta loppusuoralla, on tämä kokemus ollut antoisaa. Olemme saaneet käsitteitä ja työkaluja jo aikaisemmin toteuttamaamme pedagogiikkaan. Oppimisesta työssä tulee tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa. Opinnollistaminen tukee opiskelijan oppimisprosessin tietoisempaa hallintaa ja kehittää opiskelijan kykyä sanallistaa omaa oppimistaan ja osaamistaan.

TAMKin sosionomikoulutuksessa olemme kehittäneet opinnollistamista korkeakoululähtöisesti kahdessa eri sovelluksessa. Keväällä 2017 opinnollistimme monimuotokoulutuksen asiakastyömenetelmiin liittyvän opintojakson. Artteli-kumppanuustalo oli tärkeä yhteistyökumppani mahdollistaen työn opinnollistamisen niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät olleet sosiaalialan työssä. Ensimmäinen kokeiluprosessi opetti monia asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota toteutuksessa. Erityisesti opiskelijan ohjaus niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla tulee varmistaa. Näin huolehditaan osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

Verkkovirta-hankkeen puitteissa sovelsimme opinnollistamista myös sosionomiopintojen vapaasti valittaviin opintoihin. Tämä mahdollistaa uudenlaisen vaihtoehdon suorittaa vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijalle ja opettajille luotiin selkeä prosessikuvaus siitä, miten opinnollistaminen etenee ja mitä ovat opiskelijan ja opettajan tehtävät prosessin eri vaiheissa. Opiskelija ja opettajatutor täyttävät yhdessä työn opinnollistamiseen liittyvän kartoitustyökalun eli lomakkeen, missä sovitaan käytännöistä ja suunnitellaan mm. kertyvä osaaminen, osaamisen näyttö, opintopistemäärä ja aikataulu. Osaamistavoitteet laaditaan sosionomikoulutuksen kompetenssien (sosiaalialan AMK-verkoston laatimat valtakunnalliset kompetenssit) pohjalta. Opinnollistaminen selkeyttää vapaasti valittavien opintojen suorittamista työssä.  Näiden opintojen opinnollistaminen on mahdollista keväästä 2018 lähtien, joten käytännön kokemusta meillä ei vielä ole prosessin toimivuudesta.

Verkkovirta-hankkeen erinomainen materiaali ja ohjeistukset auttoivat meitä käytännön toteutuksissa. Vapaasti valittavien opintojen prosessikuvauksessa ja kartoitustyökalussa hyödynsimme varsinkin Verkkovirta - ratkaisuja työn opinnollistamiseen -esitettä

Näemme työn opinnollistamisessa monia mahdollisuuksia, joita haluamme toteuttaa sosionomikoulutuksessa. Tulemme viemään opinnollistamisen ideaa yksikössämme eteenpäin mm. siten, että se huomioidaan jo opetussuunnitelmavaiheessa.

Raijan ja Minnan kokemukset näin hankkeen viimeisenä vuotena ovat ilahduttavia. Hyvät kokemukset näkyvät myös muualla. Hankkeessa toteutettujen opinnollistamispilottien pohjalta on TAMKin hoitotyön monimuotokoulutuksessa aloitettu suunnittelutyö 18 opintopisteen laajuisten opintojen opinnollistamiseksi tammikuussa 2018 aloittavilla sairaanhoitajaopiskelijoilla. Oman työn opinnollistamismahdollisuutta tarjotaan alkuvaiheen opinnoissa lähihoitajapohjaisille opiskelijoille. Osaamisen osoittamiseksi opiskelija työstää opinnollistamisen aikana erikseen ohjeistettua portfoliota. 

Eikä tässä vielä kaikki. Opinnollistaminen on otettu TAMKin strategian yhdeksi toimenpiteeksi, jonka avulla edistetään koulutuksen laatua ja tehokkuutta. Lisäksi opinnollistaminen on yksi keskeinen näkökulma TAMKissa meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä ja se toimii punaisena lankana kaikkien koulutusten toteutusten suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Ammatillisen opinto-ohjaajan ja ammatillisen erityisopettajan koulutuksissa opinnollistaminen on ollut jo vuonna 2016 käyttöönotetuissa opetussuunnitelmissa mukana.

Opinnollistaminen ei asetu automaattisesti osaksi olemassa olevia käytänteitä, joten systemaattisen prosessin luominen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on välttämätön edellytys niin opiskelijan, opettajan, organisaation kuin työelämänkin kannalta.  Jatkossa on sitten aika prosessin terävöittämiselle tavoitteena opinnollistamisen ”automatisoituminen” yhdeksi tavaksi suorittaa opintoja siinä missä muutkin tavat. Verkkovirran jälkeen tästä on hyvä jatkaa.

Tuula-Maria Rintala Yliopettaja, TtT Kliinisen hoitotyön kehittäminen Terveys- ja sosiaalipalvelut, TAMK


Yhteistyökumppanit