Tampereella tönätään asioita eteenpäin

Tampereella TAMKin pilotit ovat käynnistyneet mukavasti ja kiinnostus opinnollistamista kohtaan on kasvanut. Aihetta on tarkasteltu mm. Terveys-ja sosiaalipalveluiden opettajien kehittämispäivissä. Opettajat ovat tuoneet esille, että pienimuotoista opinnollistamista on tehty aiemminkin, mutta nyt tönätään asioita eteenpäin.

Kolme lähihoitajataustaista monimuoto-opiskelijaa hoitotyön koulutusohjelmasta aloitti pilotissa jo keväällä 2016. Varsinainen työnteon vaihe käynnistyi syyslukukaudella 2016. Opintopisteitä kertyy opinnollistamisen kautta yhteensä viisi. Omassa työssä suoritettavat teoriaopinnot koostuvat seuraavasti: hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 2 op, lapsen nuoren ja perheen hoitotyö 1 op ja gerontologinen hoitotyö 2 op. Opintopisteet koostuvat opintokokonaisuuksien osista. Opinnollistaminen ajoittuu sairaanhoitajakoulutuksen keskivaiheelle.

Vastaanotto työelämässä on ollut positiivinen. Tukemalla opiskelijan opintojen etenemistä vaihtoehtoisilla menetelmillä hyöty on kolmitahoinen. Käydyssä työelämäpalaverissa nousi voimakkaasti esille se, että opinnollistaminen on parhaimmillaan win–win–win-tilanne. Siitä hyötyvät opiskelija, työnantaja sekä oppilaitos.

Ensihoitajakoulutuksen pilotissa tarkoituksena on tarkastella, miten ensihoidon opetussuunnitelma mahdollistaa opinnollistamisen. Tarkoituksena on kehittää ensihoidon opetussuunnitelmaa tulevaisuudessa siten, että opiskelijalle työn opinnollistaminen mahdollistuu paremmin. Pilotin aikana kartoitetaan sekä hoitotyön opettajien että työelämän käsityksiä opiskelijan työn opinnollistamisen mahdollisuuksista koko opiskelun ajalta.

Muuntokoulutuksen opinnäytetyöpilotissa 14 opiskelijaa tekee opinnäytetyönsä päiväkirjamuotoisena. Päiväkirjamuotoisesta opinnäytetyöstä on kirjoitettu Verkkovirta-hankkeen juuri ilmestyneessä Opi työssä – uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen -julkaisussa.


Yhteistyökumppanit