Työstä osaamista - toimintamalli OAMK:n sosiaali- ja terveysalalla

Verkkovirta-hankkeen päätösseminaarin posteriesittely 11.10.2017

TYÖSTÄ OSAAMISTA - harjoittelun opinnollistamisen toimintamalli OAMK:n sosiaali- ja terveysalalla

Harjoitteluja on ollut mahdollista suorittaa työsuhteessa Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali-ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmissa jo useita vuosia. Opiskelijat ovat suorittaneet työsuhteessa pääasiassa opintojen loppuvaiheen harjoitteluja. Tämä mahdollisuus on nopeuttanut opiskelijan valmistumista ja se on ollut myös työnantajan kannalta myönteinen asia. Kartoittaessamme osaprojektin alkuvaiheessa opinnollistamisen tilannetta kävi ilmi, että harjoittelun suorittamisesta työsuhteessa ei ollut yhtenäistä ohjeistusta.  Kirjavuutta oli sopimusasioissa ja esimerkiksi siinä, miten pitkä työsuhde voidaan hyväksyä opiskelijan harjoitteluksi. Oli myös tarpeen sopia opinnollistamisesta työnantajatahon kanssa sekä laatia toimintaohje selkiyttämään opiskelijan, opettajan ja työnantajan tehtäviä ja vastuita opinnollistamisprosessissa. Vaikka harjoitteluja on suoritettu työsuhteessa, niin opinnollistamisen käsite ei ollut tuttu ja oli tarve perehtyä myös siihen, mitä se tarkoittaa ja, miten sitä voisi hyödyntää esimerkiksi teoriaopinnoissa. 

Osaprojektin tavoitteena oli sopia opinnollistamisen toteutuksesta työelämätahon kanssa (OYS) sekä laatia toimintaohje opinnollistamisen prosessista sisältäen opiskelijan, opettajan ja työnantajan roolit. Lisäksi tavoitteena oli tehdä tutuksi opinnollistamisen käsitettä ja mahdollisuuksia.

Projektissa käytiin neuvotteluja keskeisimmän työelämän yhteistyökumppanin (OYS) edustajien kanssa selkiyttäen ja sopien menettelytavoista. Pohdittiin, mitä opinnollistaminen tarkoittaa ja, millä tavalla se muuttaa jo aiemmin käytössä olleita toimintatapoja. Oli tärkeä sopia eri osapuolten vastuut ja tehtävät asiassa. Haluttiin myös yksinkertaistaa ja vähentää kirjallisia sopimuksia siten, että opiskelija sopii työnantajan kanssa suullisen sopimuksen siitä, että hänen työsuhdettaan opinnollistetaan koulutukseen kuuluvaksi harjoitteluksi. Opiskelijan aktiivinen ja aloitteellinen rooli sekä osaamisperustaisuus korostuvat opinnollistamisen prosessissa. Vaativin tehtävä lienee se, että opiskelija perehtyy opetussuunnitelmassa kuvattuun vaadittavaan osaamiseen ja peilaa sitä työnsä sisältöön sekä ohjaavan opettajan kanssa sovitaan osaamisen osoittamisen tavoista. Lopputuloksena laadittiin toimintaohje OAMK:n sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmille ja toimintatapa on otettu käyttöön syksystä 2017 alkaen. Jatkossa on tarkoitus edelleen tehdä tutuksi opinnollistamisen mahdollisuuksia sekä opiskelijoille että opettajille.

Pia Mäenpää, lehtori OAMK hoitoalat ja Pirkko Suua, lehtori OAMK hoitoalat


Yhteistyökumppanit