Win-win! Ja sama toisinpäin! – Tekniikan alan yritykset opinnollistamassa

Adeyinka Abass puhui Passion Based Learning - lähestymistavan vaikutuksista,  Innostavuutta insinööriopintoihin seminaarissa 9.2.2016

”Jos haluat varmistaa tuloksekkaasti työn jatkuvuuden ja työn laadun pysymisen hyvänä, kannattaa tutustua uusiin alalle pyrkiviin tulokkaisiin jo koulutuksen aikana.” 

Lainaus on erään Verkkovirta-hankkeessa mukana toimivan yhteistyöyrityksen päällikön ajattelua siitä, miksi kannattaa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kun ajattelutapa yrityksessä lähtee siitä, että opiskelijat ovat tulevaisuuden voimavara, on erinomaista kehittää opiskelun ja työn yhtäaikaisen tekemisen muotoja.

Toinen kiinnostava ajattelutapa on, että yrityksessä halutaan sitouttaa opiskelija yhteistyöhön heti alkutaipaleella. Tällöin yritykseen kasvetaan ja perehdytään pitemmällä aikavälillä, jolloin opiskelijalle siirretään yrityksen toiminta-ajatus oppipoikamallisesti. Näissä tilanteissa on ollut huomattavissa yritysten oppi-isien kunnioittava ja jopa isällinen ohjausasenne opiskelijaa kohtaan.

Oppipoikamallin vahvuutena on kokonaisvaltainen oppiminen, johon liittyy vahvasti hiljaisen tiedon omaksuminen toiminnan aikana. ”Oppipojan” osallistumista yrityksen toiminnan kehittämiseen voidaan laajentaa sen mukaan´, millaisia kykyjä uusi tulokas tuo tullessaan. Näiden kykyjen kautta yritys voi avoimella asenteella luoda myös uusia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. 

Lisäksi erinomaisina yhteistoimintaesimerkkeinä ovat koulutusta aktiivisesti kehittämässä olevat tekniikan alan yritykset. Tällaisista tapauksissa yritysten yhteistoiminta henkilöityy, mutta positiivisella tavalla. Nämä kehittäjäyrittäjät ottavat kantaa vahvasti oman alansa koulutuksen toteutusmuotoihin, sisältöihin ja edellisten painotuksiin. Tällöin ajattelun lähtökohtana on win-win-ajattelu useammasta suunnasta. Karama Oy:n Petri Siitonen on tuonut esiin vahvasti positiivisen tiedonvaihdon ajattelutapaa, jolloin kaikki voivat oppia toisiltaan: lähtökohtana voidaan esimerkiksi ajatella, että yritys kasvattaa oman työntekijänsä ammattitaitoa yhteistyössä amk:n kanssa.

Toisinaan yrityksestä löytyy henkilö, joka luontaisesti toimii valmentavalla toiminataotteella ja joka kykenee löytämään erilaisia luovia ratkaisuja oppimisen tukemiseen. Opiskelijan motivaatio lisääntyy ja hän kykenee etenemään sekä opinnoissa että kehittymään työtehtävissään työpaikalla. Myös yritys hyötyy. Adeyinka Abass Konecranesilta on esitellyt omaksi lähtökohdakseen uuden PBL- eli Passion-Based Learning -käsityksen, jota hän kuvasi näin: “A student-centered approach to learning, where students act as teachers, teachers as coaches, companies and community involvement is crucial.”

Tässä tavassa opiskelijalle annetaan riittäviä haasteita sekä häntä tuetaan ylittämään itsensä.

Tekniikan alan yrityksissä voidaan nähdä, että lähtökohtaisesti koulutusasteesta riippumatta opiskelijat ovat olleet tervetulleita kokeilemaan siipiään työelämään. Työssä ja työstä oppimisen paikkoja on löytynyt, ja uusia projekteja on syntynyt avoimella asenteella ja positiivisella vuorovaikutuksella. Verkkovirta- hankkeessa mukana toimivat yhteistyöyritykset ovat oiva esimerkki siitä, miten eri osapuolia kuunnelleen kehitetään tekniikan alojen koulutusta. Yhteistyö ymmärretään molempien kehittymisen mahdollisuudeksi!

Keijo Hakala, HAMK 


Yhteistyökumppanit